Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen.

Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland, de inhoud van de internetsite van Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Stichting Vrouwenvoetbal Noord Nederland en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.